lk hyvf hglahi] w,j aodv lg; hgyhfm hghs] ,i, khzl