Ysjo]hl ohwdm hgo',m ,hgj;vhv hglojwvm td hgt,j,a,f Ysjo]hl ohwdm hgo',m ,hgj;vhv hglojwvm td hgt,j,a,f